THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

  1. Giai đoạn 1: Gia đoạn khởi đầu

Triển khai nhiệm vụ tư vấn với khách hàng / báo cáo khả thi, bao gồm ngân sách/ tư vấn thực hiện dịch vụ/ khảo sát hiện trạng khu đất và thẩm định ban đầu / đưa ra những tư vấn cần thiết và phạm vi công việc/ bất cứ chi tiết nào khác cần thiết cho công việc.

  1. Giai đoạn 2: Gia đoạn nghiên cứu khả thi

Thực hiện bất cứ nghiên cứu thiết yếu cho việc thiết lập hồ sơ khả thi/ xem xét các thiết kế đã chọn lọc và các bước xây dựng và gợi ý về chi phí/ nêu ra các phê duyệt theo quy định và thông tin quy hoạch cần thiết/ phác thảo kế hoạch làm việc cho dự án.

  1. Giai đoạn 3: Thiết kế ý tưởng

Chuẩn bị phác thảo (bản vẽ phác thảo) để nộp hồ sơ phê duyệt ban đầu.

  1. Giai đoạn 4: Thiết kế sơ bộ

Triển khai thiết kế sơ bộ như đã thống nhất trong giai đoạn 3/ giữ liên lạc với các nhà tư vấn khác và đưa ra những vấn đề liên quan đến công việc của họ có ảnh hưởng tiến độ và ngân sách/ ước tính chi phí thô dựa trên chi phí cho mỗi m2/ bố trí không gian, vật liệu và cách thể hiện để các điều kiện trong thỏa thuận có tính khả thi/ chuẩn bị và nộp hồ sơ quy hoạch cho cơ quan chức năng

  1. Giai đoạn 5: Thiết kế cơ sở – Xin phép xây dựng

Thông qua hồ sơ cuối của thiết kế cơ sở cùng việc phối hợp với các nhà tư vấn và nhà cung cấp phụ/ chuẩn bị và nộp hồ sơ để phục vụ cho việc xin phép xây dựng với đơn vị cấp phép có thẩm quyền.

  1. Giai đoạn 6: Thiết kế Cơ sở – Thiết kế kỹ thuật

Lập các bản vẽ, bảng thống kê và các diễn giải kỹ thuật để đánh giá và phê duyệt/ cung cấp thông tin cho bên lập dự toán (để hạch toán về số lượng) / chủ trì nhóm thiết kế và phối hợp với các kỹ sư và các nhà tư vấn khác/ hoàn thành hồ sơ cho các nhà thầu để tham gia đấu thầu.

  1. Giai đoạn 7: Lập hồ sơ thi công – Toàn bộ gói thầu

Hoàn thành các bản vẽ, bảng thống kê và các thuyết minh kỹ thuật, cung cấp thông tin cho Quản lý dự án và bên Lập dự toán (để hạch toán về số lượng)/ chủ trì nhóm thiết kế và phối hợp với các kỹ sư và các nhà tư vấn khác/ hoàn thành hồ sơ để Nhà thầu chính đấu thầu.